Jesteś tutaj: Regulamin
Regulamin

I. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej “Regulaminem”) określa zasady świadczenia drogą elektroniczna usług polegających na umożliwieniu użytkownikom dostępu do serwisu internetowego dostępnego pod adresem: woda.wolka.pl, zwanego dalej “serwisem”)
 2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o serwisie odnosi się to również do wszystkich jego subdomen.
 3. Serwis prowadzony jest przez Urząd Gminy Wólka.
 4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie, stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 5. Serwis dla swojego działania wykorzystuje pliki “cookies”. Zasady korzystania z plików “cookies” zostały określone w polityce prywatności znajdującej się pod adresem: https://woda.wolka.pl/polityka-prywatnosci.html
 6. Zasady Regulaminu są zgodne z wymogami ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002, Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

II. Definicje

 1. Pojęcia wymienione poniżej należy rozumieć w następujący sposób:
 2. Administrator - podmiot prowadzący Serwis. Administratorem jest Urząd Gminy Wólka, Jakubowice Murowane 8.
 3. Dane – wszelkie informacje dostarczane Administratorowi przez Użytkowników trakcie rejestracji w Serwisie lub dostępne dla Administratora w trakcie korzystania z Serwisu bądź korzystania z Usług, jak również informacje przesyłane Administratorowi w inny sposób, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie.
 4. Usługa - pakiet świadczeń zapewnianych Użytkownikom przez Administratora w ramach funkcjonalności Serwisu, będących usługami w rozumieniu ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002, Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Usługi dostępne w ramach działalności Serwisu są nieodpłatne.
 5. Usługi nieodpłatne - wszystkie usługi świadczone przez Administratora drogą elektroniczną w ramach funkcjonalności Serwisu, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 6. Konto Użytkownika – baza/panel administracyjny dostępny dla Zarejestrowanego Użytkownika na potrzeby rejestracji na Serwisu i korzystania z Usług, zawierający dane Użytkownika, służące do realizacji Usług lub wygenerowane w ich wyniku, w tym dane osobowe podane przez Użytkownika w procesie rejestracji.
 7. Profil Użytkownika – informacje i dane dotyczące Użytkownika, dostarczane dobrowolnie przez Użytkownika do Serwisu i w nim prezentowane w ramach Konta Użytkownika.
 8. Użytkownik – osoba korzystająca z Serwisu. Zarejestrowanym Użytkownikiem, może być osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania. Osoby fizyczne nieposiadające pełnej zdolności do czynności prawnych zobowiązane są posiadać pisemną zgodę przedstawiciela ustawowego na korzystanie z Serwisu i dokonanie rejestracji i okazać ją niezwłocznie na każde żądanie Administratora.

III. Warunki techniczne

 1. Warunkiem prawidłowego korzystania z Serwisu jest spełnienie następujących wymagań:
 2. Usługobiorcy powinni dysponować urządzeniem mającym dostęp do sieci Internet, przeglądarką MSIE 10.0 i nowsze, Microsoft Edge, Firefox 10.0 i nowsze, Chrome 21.0 i nowsze, Opera 12.10 i nowsze, Safari 6.0 i nowsze pracującej w dowolnym systemie operacyjnym (MS Windows, Linux oraz Mac OS X) jeżeli dana przeglądarka jest dostępna dla danego systemu. Korzystanie ze wszystkich aplikacji Serwisu może być uzależnione od instalacji oprogramowania typu Java, Java Script, Adobe Flash oraz akceptacji cookies.
 3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie Serwisu w następstwie niespełnienia przez Użytkownika warunków technicznych.

IV. Prawa autorskie, korzystanie z materiałów

 1. Majątkowe prawa autorskie do materiałów będących utworami w rozumieniu prawa autorskiego, wprowadzonych do Serwisu przez Administratora i przez niego udostępnianych, należą do Urzędu Gminy Wólka. Prawa autorskie podlegają ochronie przewidzianej w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r., Nr 90, poz. 631 ze zmianami).
 2. Wszelkie materiały zamieszczone na Serwisu woda.wolka.pl udostępnione są tylko i wyłącznie do prywatnego użytku, z zachowaniem wszelkich praw autorskich oraz innych znaków własnościowych w nich zawartych oraz każdej ich kopii.
 3. Zabronione jest publiczne wyświetlanie materiałów o których mowa w ust. 1 powyżej bez wcześniejszego uzyskania pisemnej zgody Wydawcy.
 4. Nie wolno w żaden sposób zmieniać materiałów o których mowa w ust. 1 powyżej, przetwarzać ich lub przesyłać w jakiejkolwiek formie w jakikolwiek sposób do publicznej wiadomości, wykorzystywać ich, rozprowadzać lub w jakikolwiek inny sposób używać do celów publicznych lub handlowych, bez uzyskania wcześniej pisemnej zgody Wydawcy.
 5. Wszelkie nieautoryzowane wykorzystanie materiałów o których mowa w ust. 1 na jakiejkolwiek innej stronie internetowej lub w sieci jest zabronione.

V. Przetwarzanie danych


 1. Akceptując regulamin Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych oraz analitycznych, w tym plików cookies zbieranych w ramach korzystania z Serwisu.
 2. Zgoda o której mowa w pkt. 1 dotyczy także okresu po 25 maja 2018 r.
 3. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać w każdej chwili wycofana przez Użytkownika.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w celu prawidłowego założenia Konta Użytkownika konieczne jest podanie w procesie rejestracji następujących danych osobowych: adres e-mail, login użytkownika.
 5. Każdy Użytkownik ma prawo wglądu do swych danych, a także prawo ich poprawiania i żądania ich usunięcia. W tym celu należy zwrócić się z odpowiednim żądaniem pisemnie na adres: 20-258 Jakubowice Murowane, Jakubowice Murowane 8.

VI. Inne postanowienia

 1. Obowiązkiem Użytkownika przed skorzystaniem z Usługi jest sprawdzenie, czy posiadany przez niego sprzęt komputerowy spełnia odpowiednie wymogi techniczne określone w niniejszym Regulaminie.
 2. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące na sprzęcie komputerowym, z którego korzysta Użytkownik a które uniemożliwiają Użytkownikowi Dostęp do Usług w Serwisie.
 3. Użytkownik powinien niezwłocznie poinformować Wydawcę o każdym przypadku zaistnienia problemu z dostępem do Usług (np. wskutek zablokowania Dostępu do Usługi pomimo używania jej zgodnie z Regulaminem).
 4. Jakiekolwiek próby włamania do Serwisu, oferującego Usługi oraz korzystanie z nich w sposób niezgodny z Regulaminem, skutkują nieodwracalnym zablokowaniem dostępu do Usługi oraz podjęciem stosownych kroków prawnych. Utrwalanie, kopiowanie lub ingerencja w treści przez Użytkownika są zabronione.
 5. Wydawca nie gwarantuje nieprzerwanego i niezakłóconego dostępu do Serwisu ze względu na niezależne od niego właściwości sieci Internet oraz sprzętu komputerowego.
 6. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za:
  • szkody spowodowane nieprawidłowym korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu;
  • problemy w funkcjonowaniu Usługi, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń niezależnych od Wydawcy lub których Wydawca przy zachowaniu należytej staranności nie był wstanie przewidzieć lub nie mógł im zapobiec;
  • korzystanie z Usługi przez Użytkowników niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, a w szczególności z wymaganiami systemowymi, określonymi Rozdziale Niezbędne Wymogi Techniczne niniejszego Regulaminu;
  • skutki wynikające z wejścia przez osoby trzecie w posiadanie hasła Użytkownika;
  • przerwy w świadczeniu Serwisu zaistniałe z przyczyn technicznych (np. konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu) lub innych, niezależnych i niezawinionych przez Wydawcę;
  • utratę danych koniecznych do uzyskania dostępu do Usług spowodowaną awarią sprzętu, systemu lub też innymi okolicznościami niezależnymi i niezawinionymi przez Wydawcę;
  • udostępnienie przez Użytkownika materiałów osobom poniżej wskazanej przez Wydawcę granicy wiekowej.
  • numer telefonu udostępniany przez Użytkownika w serwisie Ogłoszenia, NIE jest wykorzystywany do dalszego przetwarzania w celach marketingowych;
  • Użytkownik udostępnia numer telefonu w serwisie Ogłoszenia, tylko na potrzeby przeprowadzenia transakcji w serwisie Ogłoszenia.

Umowy
Odczyt liczników
Opłaty
Rozliczenia
Pomoc
Co nowego