Jesteś tutaj: O projekcie

O projekcie

 

Program operacyjny: RPO WL 2014-2020

Numer i nazwa Osi Priorytetowej: Oś 6: OCHRONA ŚRODOWISKA I EFEKTYWNE WYKORZYSTANIE ZASOBÓW

Numer i nazwa Działania: Działanie 6.4: Gospodarka wodno-ściekowa

Tytuł projektu: MODERNIZACJA UJĘCIA WODY W WÓLCE

Celem głównym projektu jest poprawa jakości życia poprzez zapewnienie niezawodności zaopatrzenia mieszkańców, przedsiębiorców i turystów w dobrej jakości wodę pitną. Rezultatem projektu jest liczba osób korzystających z ulepszonego zaopatrzenia w wodę - 7192 osób. Grupami docelowymi są mieszkańcy, turyści i przedsiębiorcy z terenu gminy (szczegółowy opis znajduje się w studium wykonalności).

Projekt przewiduje modernizację istniejącej infrastruktury ujęcia wody. Wybrany wariant realizacji przewiduje maksymalne wykorzystanie istniejącej infrastruktury i minimalizację kosztów. Wariant ten jest najszybciej wykonalny z uwagi na najmniej skomplikowany charakter i ograniczenie spraw proceduralnych do minimum. Nieskomplikowany charakter wariantu nie wymagania angażowania lub zatrudniania nowych osób. Realizacja wariantu nie powoduje konieczności uzyskania nowych pozwolenia wodnoprawnego.

Ujęcie wody pozostanie w dotychczasowej lokalizacji co powoduje brak negatywnego oddziaływania na środowisko (poziom wód podziemnych) w momencie poboru wody. W ramach projektu przewidywane jest również wykonanie na budynku ujęcia instalacji fotowoltaicznej służącej do zasilenia ujęcia. W ramach projektu przewiduje się rozbudowę układu pompowego ujęcia wody w Wólce poprzez montaż nowego zestawu hydroforowego wraz z węzłem wodomierzowym, dwóch betonowych komór zasuw oraz wymianę rurociągów międzyobiektowych na nowe, montaż nowych urządzeń i wyposażenia w pomieszczeniu chlorowni, wykonanie nowych schodów wewnętrznych, nowych okładzin ścian i podłóg. Projekt realizowany jest w m. Wólka na działkach nr ewid. 36/1, 368/1, 37 i 43/2. Kluczowymi rezultatami projektu są: Przewidywana liczba osób korzystających z ulepszonego zaopatrzenia w wodę-7192os. Liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonego zaopatrzenia w wodę-7192os.

Umowy
Odczyt liczników
Opłaty
Rozliczenia
Pomoc
Co nowego